Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie internetowym i aplikacji EasyCatering
 
DEFINICJE
 
Wszelkie definicje w niniejszej Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie internetowym i aplikacji EasyCatering mają znaczenie nadane im w Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Strony i Aplikacji EasyCatering, chyba że postanowiono inaczej.
 
INFORMACJE OGÓLNE
 
RODO (GDPR) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dineo Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe są pozyskiwane od klientów easycatering.pl
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 
Dineo Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Kontakt z administratorem danych osobowych E: support@easycatering.pl
 
SZCZEGÓŁY KONTAKTU
 
Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt drogą mailową support@easycatering.pl
 
W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE?
 1. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.
 2. Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) lub zakładając konto klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy support@easycatering.pl
 3. Podczas korzystania z Aplikacji i Strony system operatora automatycznie pobiera: adres IP Klientów, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji, a w przypadku Klientów, którzy weszli na Stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku serwisu EasyCatering w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki.
 4. W przypadku rejestracji Klienta na newsletter EasyCatering, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie Informacji Handlowych od EasyCatering na adres e-mail podany przy rejestracji. Klient równocześnie zapewnia, iż adres podany przy rejestracji należy do niego lub posiada on niezbędne zgody właściciela adresu do korzystania z tego adresu w dokładnie tym celu.
 5. Podczas korzystania z Aplikacji i Strony system operatora automatycznie pobiera: adres IP Klientów, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji, a w przypadku Klientów, którzy weszli na Stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku serwisu EasyCatering w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki.
 6. W przypadku rejestracji Klienta na newsletter EasyCatering, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie Informacji Handlowych od EasyCatering na adres e-mail podany przy rejestracji. Klient równocześnie zapewnia, iż adres podany przy rejestracji należy do niego lub posiada on niezbędne zgody właściciela adresu do korzystania z tego adresu w dokładnie tym celu.
 7. Kiedy kontaktujesz się z nami bezpośrednio przez e-mail, telefon, pocztę, formularz internetowy, wiadomość lub za pośrednictwem naszej funkcji czatu
 
WYKORZYSTANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
 
 1. EasyCatering przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usługi wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym dla Klienta formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.) z zastrzeżeniem rejestracji poprzez konto w portalu Facebook.
 2. Dane osobowe Klientów dokonujących rejestracji przetwarzane są przez cały czas utrzymywania w Aplikacji i Strony konta Klienta.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)
 4. EasyCatering jest w posiadaniu adresów IP Klientów, przechowywanych przez EasyCatering przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 5. EasyCatering może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klientów z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Klienta, 
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystał Klient, 
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług lub korzystania ze Strony lub Aplikacji, 
  4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług,
  5. lokalizowanie położenia Klienta, także w tle, gdy Klient nie korzysta aktywnie z Aplikacji lub działa ona w tle,
  6. informacje związane i wynikające z posiadanym przez Klienta kontem w portalu Facebook – w przypadku rejestracji przy użyciu takiego konta.
 6. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez EasyCatering do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji Handlowych pochodzących od EasyCatering lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Klientów zgody na takie przetwarzanie.
 7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Usług i w niezbędnym do tego zakresie, Klientowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym i w toku korzystania z Usług wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
 8. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez EasyCatering w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Klient może zgłosić EasyCatering żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez EasyCatering niezwłocznie.
 9. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez EasyCatering wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.
 
BEZPIECZEŃSTWO
 
 1. EasyCatering przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Klientów, a także użytkowników Strony oraz Aplikacji i ochrony ich danych osobowych. EasyCatering, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. EasyCatering zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych, usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 2. EasyCatering dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej/aplikacji na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. EasyCatering zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 3. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe będą również przekazywane podmiotom - Partnerom, z którymi EasyCatering współpracuje, w celu prawidłowego świadczenia Usług lub realizacji zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem Aplikacji lub Strony.
 2. Dostawcy usług płatniczych (w tym dostawcy płatności internetowych i dostawcy usług wykrywania oszustw): w celu świadczenia nam usług, na przykład gdy przetwarzają dla nas takie informacje, jak płatności kartą kredytową, świadczą usługi pomocy technicznej lub przeprowadzają dla nas kontrole oszustw
 3. Dostawcy usług IT (w tym dostawcy usług w chmurze): do celów przechowywania i analizy danych
 4. Partner logistyczny: dzięki temu mogą dostarczyć zamówienie do Ciebie
 5. Partnerzy marketingowi i reklamowi: aby zapewnić, że widzisz reklamy, które są bardziej odpowiednie dla Ciebie i wysyłają Ci e-maile marketingowe w naszym imieniu.
 6. Easycatering podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą polityką prywatności, gdy są one przekazywane stronom trzecim.
 7. Możemy również udostępniać twoje informacje jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia twoich informacji w celu spełnienia (i / lub uważamy, że jesteśmy zobowiązani do przestrzegania) wszelkich zobowiązań prawnych lub wymagań prawnych. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i innymi organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zapobiegania im;
  1. w celu wyegzekwowania naszych warunków umowy z tobą i każdą inną umową;
  2. w celu ochrony praw spiżarni miejskiej, sprzedawców, kierowców i innych osób, w tym w celu zapobiegania oszustwom z takimi stronami trzecimi, jakie rozsądnie uznajemy za niezbędne w celu zapobiegania przestępstwom, np. policja.
 8. Międzynarodowe przekazywanie danych:
  1. W niektórych przypadkach dane osobowe, które od Państwa zbieramy, mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"), np. W Stanach Zjednoczonych i na Filipinach. Kraje te mogą nie mieć takich samych zabezpieczeń dla danych osobowych, jakie posiada EEA. Jednakże jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że ​​dane osobowe przetwarzane przez nas i naszych dostawców spoza EOG są chronione w ten sam sposób, w jaki byłyby przetwarzane w EOG. Istnieją zatem pewne zabezpieczenia, gdy dane przetwarzane są poza EOG.
  2. Zapewniamy podobny poziom ochrony, zapewniając przynajmniej jedną z następujących gwarancji: twoje dane osobowe są przekazywane do krajów, które zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przez Komisję Europejską;
  3. używamy standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez UE; i
  4. w przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane podmiotom zewnętrznym z siedzibą w USA, dane mogą być przekazywane do nich, jeśli same dokonały certyfikacji w ramach Tarczy Prywatności w odniesieniu do rodzaju przenoszonych danych, co wymaga zapewnienia im podobnej ochrony dane osobowe dzielone między UE i USA.
 
COOKIES
 
 1. Aplikacja i Strona używają tzw. cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści Aplikacji i Portalu oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Klienta. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Aplikacji i Strony przez Klientów.
 2. Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu EasyCatering. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
 
 

Data aktualizacji: 24.05.2018
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które służą do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu. Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub opuszczenie serwisu.
Dowiedz się więcej Rozumiem