Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie internetowym i aplikacji EasyCatering
 
Definicje:
Wszelkie definicje w niniejszej Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie internetowym i aplikacji EasyCatering mają znaczenie nadane im w Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Strony i Aplikacji EasyCatering, chyba że postanowiono inaczej.
 
Przepisy ogólne:
 1. Podczas korzystania z Aplikacji i Strony system operatora automatycznie pobiera: adres IP Klientów, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji, a w przypadku Klientów, którzy weszli na Stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku serwisu EasyCatering w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki.
 2. W przypadku rejestracji Klienta na newsletter EasyCatering, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie Informacji Handlowych od EasyCatering na adres e-mail podany przy rejestracji. Klient równocześnie zapewnia, iż adres podany przy rejestracji należy do niego lub posiada on niezbędne zgody właściciela adresu do korzystania z tego adresu w dokładnie tym celu.
 3. EasyCatering przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usługi wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym dla Klienta formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.) z zastrzeżeniem rejestracji poprzez konto w portalu Facebook.
 4. Dane osobowe Klientów dokonujących rejestracji przetwarzane są przez cały czas utrzymywania w Aplikacji i Strony konta Klienta.
 5. Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)
 6. Każdorazowo EasyCatering określa dane, które są niezbędne do świadczenia Usług. EasyCatering może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Klienta, wyrażoną po powiadomieniu przez EasyCatering o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.
 7. EasyCatering jest w posiadaniu adresów IP Klientów, przechowywanych przez EasyCatering przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 8. EasyCatering może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klientów z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Klienta, 
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystał Klient, 
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług lub korzystania ze Strony lub Aplikacji, 
  4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług,
  5. lokalizowanie położenia Klienta, także w tle gdy Klient nie korzysta aktywnie z Aplikacji lub działa ona w tle,
  6. informacje związane i wynikające z posiadanym przez Klienta kontem w portalu Facebook – w przypadku rejestracji przy użyciu takiego konta.
 9. EasyCatering jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. EasyCatering dopuszcza możliwość wyznaczenia administratora bezpieczeństwa Informacji i zgłoszenia jego rejestracji w rejestrze administratorów bezpieczeństwa informacji prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 10. EasyCatering przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Klientów, a także użytkowników Strony oraz Aplikacji i ochrony ich danych osobowych. EasyCatering, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. EasyCatering zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 11. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez EasyCatering wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Aplikacja i Strona używa tzw. cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści Aplikacji i Portalu oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Klienta. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Aplikacji i Strony przez Klientów.
 12. Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu EasyCatering. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
 13. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez EasyCatering do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji Handlowych pochodzących od EasyCatering lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Klientów zgody na takie przetwarzanie.
 14. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Usług i w niezbędnym do tego zakresie, Klientowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym i w toku korzystania z Usług wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
 15. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez EasyCatering w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Klient może zgłosić EasyCatering żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez EasyCatering niezwłocznie.
 16. EasyCatering dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej/aplikacji na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. EasyCatering zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 17. Dane osobowe będą również przekazywane podmiotom - Partnerom, z którymi EasyCatering współpracuje, w celu prawidłowego świadczenia Usług lub realizacji zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem Aplikacji lub Strony.
 18. Jeśli Klient korzysta z Aplikacji lub Strony, to tym samym udziela zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez EasyCatering informacji na temat rzeczywistego miejsca pobytu Klienta. Do osiągnięcia tego celu stosowane mogą być różne technologie, między innymi adres IP, GPS i inne czujniki, np. Beacon lub przekazujące dane na temat pobliskich urządzeń, punktów dostępu do sieci Wi-Fi czy stacji bazowych sieci komórkowych. Klient wyraża zgodę na przekazanie lokalizacji (dane z nadajnika GPS - geolokalizacja) oraz miejsca swojego pobytu, jak również pozostałych danych (imię, nazwisko i numer telefonu, zdjęcie) Partnerom, którzy odebrali zamówienie przekazane za pomocą Aplikacji lub Strony.