Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji EasyCatering
 
§1. Definicje
 1. Aplikacja – serwis internetowy EasyCatering, za pomocą, której EasyCatering świadczy Usługi.
 2. EasyCatering – Dineo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyczółkowa 334, 02-962 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 609508, NIP 9512409607, kapitał zakładowy 20.000,00 złotych, działająca w stosunku do Klienta jako agent Partnera.
 3. Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku EasyCatering lub Partnera, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 4. Klient – firma reprezentowana przez osobę posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług. Klientem serwisu internetowego może być tylko firma a sprzedaż następuję na podstawie faktury VAT.
 5. Partner – każdy właściciel restauracji lub firmy cateringowej, z którym w ramach tego przedsiębiorstwa EasyCatering ma zawartą umowę agencyjną.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Urządzenia mobilne – Przenośne urządzenia, za pomocą których Klient korzysta lub może korzystać z Aplikacji.
 8. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez Aplikację przez EasyCatering na rzecz Klientów, tj. informowanie Klientów o ofercie Partnera, pośrednictwo w zakresie zamówienia w danej Partnera potraw i napoi, a także dostarczenie tego zamówienia oraz utworzenie konta Klienta i zarządzanie nim. Klient akceptuję również o informowanie o przyjęciu zamówienia, realizacji, po realizacją drogą mailową oraz wiadomością sms.
 
§2. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa:
 1. prawa i obowiązki EasyCatering, Klienta i Partnera związane ze świadczeniem Usług,
 2. zasady wyłączania odpowiedzialności EasyCatering z tytułu świadczenia Usług, oraz
 3. zasady ochrony danych osobowych Klienta.
 1. EasyCatering nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin za pośrednictwem Aplikacji przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także – na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Regulamin jest dostępny w Aplikacji.
 2. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. EasyCatering każdorazowo określa w Aplikacji jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
 3. Klient przed rozpoczęciem korzystania z Usług są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Aplikacji jest równoznaczne z Regulaminu.
 4. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług, każdy jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu. Bez akceptacji Regulaminu korzystanie z Usług jest niemożliwe.
 
 
 
 
 
 
§3. Rejestracja
 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez EasyCatering wymaga prawidłowego wypełnienia i wysłania przez Klienta formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Aplikacji, w celu założenia konta, zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług.
 2. Klient wysyłając formularz rejestracyjny konta oświadcza, że:
 1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 
§4. Konto Klienta
 1. EasyCatering po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Klienta w ramach Aplikacji unikalne konto o nazwie wybranej przez Klienta, z zastrzeżeniem nazw już zarejestrowanych w systemie.
 2. EasyCatering może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Aplikacji.
 3. Klient uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Klient zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
 4. EasyCatering ma prawo do usunięcia lub zablokowania konta Klienta, a także do zablokowania dostępu do Aplikacji, w następujących przypadkach:   
  • w razie złożenia przez Klienta zamówienia fikcyjnego lub fałszywego lub poprzez użycie fałszywych danych, nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby,
  • w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu,
  • w przypadku braku środków na realizację zamówienia na rachunku powiązanym z elektronicznym środkiem płatności Klienta,
  • jeżeli EasyCatering poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że nazwa konta Klienta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy EasyCatering.
 5. W przypadku usunięcia lub zablokowania konta Klienta, EasyCatering ma prawo zaprzestać świadczenia Usług temu Klientowi.
 
 
§5. Warunki świadczenia Usług – przepisy ogólne
 1. EasyCatering umożliwia Klientowi w ramach Usługi:
 2. Zapoznanie się z ofertą Partnera poprzez Aplikację,
 3. Realizację zamówienia posiłków oraz napojów od Partnera na co składa się umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem EasyCatering w Partnera oraz
 4. Płatności za zamówienie z momentem jego złożenia.
 5. Stronami umów zawieranych za pośrednictwem Aplikacji jest Klient oraz:
 6. W zakresie informacji o ofercie wybranej przez Klienta  i zamówienia potraw i napoi od Partnera – Partner, podczas gdy EasyCatering działa jako pośrednik pomiędzy tymi stronami.
 7. Od chwili otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia do wybranego Partnera, Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość jego realizacji. EasyCatering ani Partner nie odpowiadają za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w formularzu zamówienia.
 8. Rezygnacja lub zmiana przez Klienta zamówienia po jego złożeniu i przyjęciu przez EasyCatering jest możliwa pod warunkiem przesłania na adres mailowy support@easycatering.pl do 48h godzin licząc dni robocze przed realizacją zamówienia. Zwrot środków następuje w ciągu 14 dni roboczych. W przeciwnym wypadku nie ma możliwości rezygnacji, jak też nie jest możliwy zwrot środków.
 
§6. Warunki świadczenia Usług – składanie zamówienia
 1. EasyCatering dokłada starań, aby informacje prezentowane w Aplikacji, dotyczące poszczególnych Partnerów były jak najbardziej aktualne i czyni to poprzez niezwłoczne aktualizowanie ofert Partnerów zgodnie z przesyłanymi przez nich informacjami. Także widoczny w Aplikacji czas realizacji zamówienia nie stanowi wiążącej oferty ze strony EasyCatering ani Partnera, a jedynie przybliżoną informację o szacunkowym czasie realizacji zamówienia.
 2. Przed złożeniem finalnego zamówienia Aplikacja przedstawi Klientowi ostateczną, łączną cenę do zapłaty, na którą składać się będzie cena posiłków i napoi oraz ewentualne dodatkowe koszty np.: cena dostawy zamówienia. Po złożeniu zamówienia łączna cena do zapłaty nie ulega zmianie, chyba że Klient wprost wyrazi na to zgodę z uzasadnionej przyczyny, np. zmiany zamówienia.
 3. Zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez EasyCatering płatności, o czym EasyCatering powiadomi Klienta. W razie problemów z płatnością zamówienie nie zostanie zrealizowane, o czym Klient zostaje niezwłocznie poinformowany.
 
§7. Warunki świadczenia Usług – dostawa zamówienia
 1. Partner jest wyłącznie odpowiedzialny wobec Klienta za zrealizowanie zamówienia lub poinformowanie go o przedłużającym się czasie dostawy. Podany przy potwierdzeniu zamówienia czas dostawy jest czasem przybliżonym realizacji zamówienia. EasyCatering jest pośrednikiem Partnera uprawnionym do odbioru płatności elektronicznych w imieniu Partnera.
 
§8. Warunki świadczenia Usług – płatność za zamówienie
 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówienie wyłącznie poprzez udostępniany w Aplikacji system płatności elektronicznej PayU S.A. m.in. kartą płatniczą, przelewem, przelewem tradycyjnym.. EasyCatering zastrzega sobie prawo, że różne systemy płatnicze mogą być dostępne dla danego regionu lub okresu.
 2. Nie jest możliwa płatność poza Aplikacją, tj. płatność inna niż elektroniczna poprzez Aplikację, a wszelkie sugestie, próby lub oferty płatności poza Aplikacją powinny być zgłaszane EasyCatering.
 3. Wszystkie ceny podane w Aplikacji są cenami brutto, tj. zawierają odpowiedni podatek VAT (podatek od towarów i usług).
 4. Płatności elektroniczne mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez EasyCatering przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania.
 5. Płatności elektroniczne poprzez Aplikację realizowane są poprzez zewnętrznych operatorów w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 6. Zapłata za zamówienie poprzez płatność elektroniczną uznana jest za dokonaną w momencie akceptacji transakcji w systemie operatora zewnętrznego i przesłania tej informacji od danego operatora płatniczego do EasyCatering.
 7. W przypadku odrzucenia zamówienia przez Partnera lub EasyCatering przed jej realizacją i bez winy Klienta, płatność za to zamówienie jest zwracana na konto Klienta w terminie 14 dni roboczych od odrzucenia zamówienia.
 8. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami u danego operatora zewnętrznego tych płatności, a EasyCatering nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość odpowiedzialności.
 9. W razie braku możliwości pozytywnego przekazania zamówienia przez EasyCatering do Partnera, Klient otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Aplikacji od EasyCatering. Zlecenie zwrotu płatności przez EasyCatering nastąpi nie później niż w terminie do 14 dni roboczych. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez EasyCatering polecenia przelewu należnej kwoty.
 10. Proces autoryzacji i rejestracji elektronicznego środka płatniczego Klienta może wymagać tymczasowego zablokowania małej kwoty na rachunku Klienta powiązanym z tym środkiem płatniczym.
 11. W zakresie płatności zastosowanie mają regulaminy odpowiednich operatorów płatności.
 
§9. Wymagania techniczne świadczenia Usługi
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się EasyCatering są następujące:
 2. Urządzenie mobilne kompatybilne z aktualną Aplikacją oraz dostęp do Internetu albo komputer kompatybilny z Aplikacją oraz dostęp do Internetu.
 3. Posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 4. EasyCatering może wymagać najnowszych aktualizacji na Urządzeniu mobilnym. Do czasu wykonania stosownej aktualizacji systemowej, EasyCatering nie odpowiada za brak poprawności w działaniu Aplikacji i dopuszcza możliwość jej zawieszenia.
 
§10. Ogólne warunki korzystania z Kodów promocyjnych
 1. Kod promocyjny uprawnia klienta do uzyskania dodatkowych korzyści podczas składania zamówienia poprzez Aplikację. Te dodatkowe korzyści mogą przyjąć różną formę, zależnie od rodzaju kodu promocyjnego, może to być m.in. ale nie tylko: zniżka procentowa lub kwotowa od kwoty łącznej zamówienia, zniżka w wysokości proporcjonalnej do kosztu dostawy, zniżka na potrawy u określonego Partnera, etc. Informacja o rodzaju kodu promocyjnego jest każdorazowo przekazywana przez EasyCatering przy wydawaniu tego kodu.
 2. Aby skorzystać z kodu promocyjnego, należy wprowadzić go przy składaniu zamówienia przez Aplikację i do wiadomości Klienta przekazywana przysługująca mu z tego tytułu zniżka. Jeżeli kwota wyświetlona w Aplikacji będzie równa lub niższa od kwoty przysługującej Klientowi z tytułu przyznanej mu zniżki, to takie zamówienie jest traktowane jako usługa o wartości 1 PLN brutto, jednocześnie niewykorzystana część przysługującej klientowi zniżki zostaje utracona. Jakakolwiek wypłata ekwiwalentu Kodu Promocyjnego w gotówce lub w innej formie nie jest możliwa.
 3. Kody promocyjne obowiązują jedynie do zamówień dokonanych przez Aplikację. Kod promocyjny należy wpisać przy składaniu zamówienia przez Aplikację we wskazanym do tego miejscu i przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia. Kod jest ważny dopiero, kiedy zostanie poprawnie zweryfikowany przez Aplikację.
 4. Kod promocyjny może być jednorazowy lub wielorazowy. Kod jednorazowy może zostać wykorzystany tylko jeden raz w trakcie okresu ważności kodu. Kod wielorazowy może zostać wykorzystany, w trakcie okresu ważności kodu, tyle razy, do ilu użyć uprawnia dany kod. W przypadku kodów wielorazowego użytku Klient musi wprowadzić ten sam kod przed każdym oddzielnym zamówieniem, np. jeśli kod uprawnia do zniżki na dwa zamówienia to należy go wprowadzić zarówno przed pierwszym jak i przed drugim zamówieniem, ponieważ jeśli Klient nie wprowadzi kodu przy drugim zamówieniu, to zamówienie to będzie pełnopłatne – w takiej sytuacji kod dalej jest ważny, ale należy go wprowadzić przy kolejnym zamówieniu.
 5. Niewykorzystany Kod Promocyjny na koniec okresu ważności traci ważność.
 6. Przy składaniu zamówienia Klient może wykorzystać tylko jeden Kod promocyjny. Kolejne Kody Promocyjne Klient może wykorzystać dopiero składając kolejne zamówienie.
 7. Kod promocyjny, który uległ zagubieniu lub kradzieży, nie może zostać wykorzystany, zabroniona jest również odsprzedaż kodu.
 8. Jeśli zajdzie podejrzenie o nieuprawnionym użyciu Kodu promocyjnego lub naruszeniu warunków Regulaminu, EasyCatering ma prawo tymczasowo zablokować lub trwale usunąć konto Klienta i odmówić dostępu do usług za pośrednictwem Aplikacji. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Klientowi nie przysługują żadne roszczenia dotyczące niewykorzystanych Kodów promocyjnych.
 
 
§11. Prawa i obowiązki EasyCatering i Klienta
 1. EasyCatering zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług w wybranych godzinach pracy Partnerów.
 2. EasyCatering zastrzega sobie prawo do:
 • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Aplikacji;
 • wysyłania na adresy elektroniczne Klientów komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług;
 • zablokowania dostępu do zasobów Klientów zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami EasyCatering lub Partnera, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat;
 • zaprzestania świadczenia Usług i skasowania konta Klienta w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie usług jest niemożliwe z winy Klienta.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy EasyCatering.
 2. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Aplikacji i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części.
 3. EasyCatering zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Aplikacji są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. EasyCatering nie zezwala na kopiowanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Aplikacji za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 4. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu swojego konta Klienta w Aplikacji przed dostępem osób nieuprawnionych.
 5. Klient, w przypadku bycia obciążonym alergiami pokarmowymi i innymi, winien każdorazowo zasięgnąć informacji bezpośrednio u danego Partnera o alergenach obecnych w danej potrawie, jeśli doświadczenie życiowe przemawia za tym, że dana potrawa lub napój może zawierać niebezpieczne dla danego Klienta alergeny.
 6. Klientowi, zgodnie z art. 38 pkt. 4 ustawy – Prawa konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od złożonego zamówienia.
 
§12. Odpowiedzialność
 1. EasyCatering nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 • Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klientów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 • informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klientów, a które nie pochodzą od EasyCatering;
 • utratę przez Klientów danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od EasyCatering (działanie osób trzecich, siła wyższa);
 • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, wynikające np. z powodu zawieszenia lub usunięcia konta Klienta naruszającego Regulamin;
 • podania przez Klientów nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;
 • nieprzestrzegania przez Klienta warunków Regulaminu.
 • za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Aplikacji przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;
 • za utratę środków płatniczych z przyczyn podmiotów trzecich;
 • za błędy przedstawianym w Aplikacji opisie ofert Partnerów, które to błędy spowodowane zostały przez działanie lub zaniechanie Partnera, m.in. poprzez brak poinformowania EasyCatering o pełnym składzie potraw, zmianie oferty, istniejących lub potencjalnych alergenach w potrawach i napojach oferowanych przez danego Partnera lub podawanie informacji o ofercie niezgodnych ze stanem faktycznym gdy adres dostawy jest zły lub nieprecyzyjny.
 1. EasyCatering nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Klientów, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez EasyCatering do Klientów.
 2. Klient nie powinien umożliwiać osobom trzecim dostępu do Usług oraz Aplikacji. Za poufność, bezpieczeństwo, dokonane transakcje ze swojego profilu odpowiedzialny jest wyłącznie Klient, który zobowiązany jest także do niezwłocznego poinformowania EasyCatering o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego profilu w Aplikacji przez osoby trzecie.
 3. EasyCatering nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki Klienta przy składaniu zamówienia. Po opłaceniu i złożeniu zamówienia z przyczyn technicznych nie ma możliwości anulowania zamówienia.
 4. EasyCatering nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność realizację zamówienia przez Partnera. Za te niezgodność i wynikające z tego konsekwencje wyłączną odpowiedzialność ponosi Partner.
 5. EasyCatering nie jest stroną zamówienia i nie jest odpowiedzialny za proces realizacji zamówienia.
 
§13. Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Klient ma prawo składać EasyCatering reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje EasyCatering.
 3. Prawidłowo złożona EasyCatering reklamacja dotycząca Usług powinna zostać wysłana z adresu e-mail Klienta podanego przy zakładaniu konta w Aplikacji oraz powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
 • oznaczenie Klienta (login);
 • oznaczenie Partnera, u którego złożono reklamowane zamówienie;
 • oznaczenie numeru i daty reklamowanego zamówienia;
 • przedmiot reklamacji;
 • okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Reklamacje wysłane z innego adresu e-mail niż podany przy rejestracji konta składającego reklamację Klienta lub nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: support@easycatering.pl wpisując w temacie wiadomości: "Reklamacja"
 3. EasyCatering dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania od Klienta. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 4. W sprawach związanych z realizacją lub brakiem realizacji zamówień Klient ma prawo składać reklamacje bezpośrednio Partnerom.
 
§14. Czas trwania i rozwiązanie umowy
 1. Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Jest ważna od momentu aktywacji konta Klienta przez EasyCatering i może być zakończona w każdym czasie przez Klienta poprzez oświadczenie złożone pisemnie, drogą e-mail na adres support@easycatering.pl lub – jeśli będzie dostępna opcja usunięcia poprzez Aplikację, to za jej pomocą tj. Usuń konto.
 2. Prawo do bezzwłocznego wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn pozostaje nienaruszone. EasyCatering może bezzwłocznie rozwiązać umowę zwłaszcza w przypadkach, gdy Klient:
 • umyślnie wpisał fałszywe dane w ramach oceniania,
 • podał fałszywe albo niekompletne dane przy rejestracji, lub
 • naruszył wielokrotnie inne umowne zobowiązania i nawet na żądanie przez EasyCatering nie zaprzestaje zaniedbywania tych obowiązków.
 1. W przypadku, gdy umowa została rozwiązana przez EasyCatering, Klient nie ma prawa do zarejestrowania nowego konta, również pod innym imieniem lub inną nazwą.
 
§15. Postanowienia końcowe
 1. EasyCatering zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdej chwili bez podania uzasadnienia. Główne obowiązki, które muszą zostać spełnione przez strony Regulaminu, nie będą naruszane przez te zmiany.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu (lub część któregokolwiek z postanowień) zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ jako nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i w będą uznawane za obowiązujące i wiążące. Postanowienie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem zostanie zastąpione przez inne postanowienie, które najlepiej będzie odpowiadać ekonomicznemu i gospodarczemu celowi korzystania z Usług oraz Aplikacji.
 3. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Klient ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z EasyCatering niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli pomimo informacji o zmianie Regulaminu będzie korzystał z Aplikacji, to przyjmuje się, że zaakceptował on zmieniony Regulamin.
 4. EasyCatering zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji Usług i zablokowania dostępu do Aplikacji w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.
 5. Klient może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy jedynie za pisemną zgodą EasyCatering.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Data aktualizacji: 24.05.2018
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które służą do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu. Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub opuszczenie serwisu.
Dowiedz się więcej Rozumiem